• Home
  • ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันเติมเงินยามป่วย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันเติมเงินยามป่วย

ปัจจุบันความผันผวนทางเศรษฐกิจสร้างความเสี่ยงและความหวั่นใจแก่คนทุกสาขาอาชีพจนทำให้ไม่กล้าที่จะเชื่อมั่นในประกันสุขภาพใดๆ เนื่องจากต้องเก็บเงินสำรองไว้ใช้สำหรับการลงทุนหรือเรื่องฉุกเฉินอย่างอื่นก่อน ซึ่งทางไทยประกันชีวิต ประกันเติมเงินยามป่วย ก็เปลี่ยนรูปแบบประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ชี้ให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 3 ใน 4 เป็นการใช้ไปกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น 

แต่จะดีแค่ไหนหากประกันสุขภาพ ได้ปรับตัวให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่นี้

ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่

ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของไทยประกันชีวิต ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับทุกความต้องการของผู้บริโภค พร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เติมเงินชดเชยรายได้ เมื่อนอนโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย วันละ 3,000 บาท ติดต่อกันสูงสุด 365 วัน

2.ผ่าตัดใหญ่ได้เงินชดเชย 60,000 บาท

3.เติมเงินปลอบขวัญ นอนโรงพยาบาล มีเงินปลอบขวัญสูงสุดครั้งละ 3,000 บาท

4.เบี้ยประกันเริ่มต้น 9 บาท คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

5.ไม่เคลมทุกกรณี ตลอด 5 ปี ปีสุดท้ายรับเบี้ยคืน 100,000 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน คือ จ่ายเป็นราย 12 เดือนเท่านั้น และจ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี แม้ว่าจะเป็นแบบประกันที่ไม่มีเงินคืน  แต่ให้ค่าห้อง และค่าชดเชยรายได้สูงมาก ถึงวันละ 3,000 บาท เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

เงื่อนไขผู้สมัคร ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย

1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปีเท่านั้น

2.ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี ชำระเบี้ย 5 ปี

3.เบี้ยประกันสามารถส่งได้เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี กรณีไม่มีการเคลมครบ 5 ปี รับเบี้ยคืน 1 ปี ตามเงื่อนไขการชำระปีสุดท้าย (กรณีสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น)

ในมุมมองหนึ่ง ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารไปยังคนทำงาน โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเสาหลักของบ้าน เพื่อให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือกรณีขาดรายได้เพราะต้องหยุดงานจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย เป็นหนึ่งใน Signature Products ประเภทไม่เคลม มีคืน ของบริษัทฯ ที่เหมาะกับกลุ่มวัยทำงานในทุกสาขาอาชีพ ทั้งกลุ่มที่มีสวัสดิการเดิม แต่ต้องการสร้างสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท และกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ต้องการสร้างหลักประกันและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้ครอบครัว เช่น เจ้าของกิจการ ธุรกิจ SME นักร้อง นักแสดง พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น